Pożyczki na dowód

poradnik pożyczkobiorcy Pożyczka Lokalna Umowy pożyczki

Pożyczka na dowód jest to naj­szyb­sza forma finan­sowa, która jest dostępna na Pol­skim rynku. Pożyczki na dowód świad­czą głów­nie firmy pożycz­kowe, które dzia­łają w sek­to­rze poza­ban­ko­wym. Stan­dar­dem pożyczki na dowód jest krótki czas jej otrzy­ma­nia zale­d­wie trwa to 15 miniut.

Pożyczka na dowód infor­ma­cje.

Ser­wis na dowód daje moż­li­wość wielu oso­bom, które na już potrze­bują gotówki a nie mają żad­nego źró­dła pozy­ska­nia jej. Ser­wis ten pozwala na zacią­ga­nie kre­dy­tów oraz poży­czek w opar­ciu o mini­mum for­mal­no­ści. Osoba zain­te­re­so­wana wzię­ciem pożyczki może ją otrzy­mać wyłącz­nie na pod­sta­wie danych z dowodu. Także jest to bar­dzo duże udo­god­nie­nie z ser­wisu na dowód. Posia­dają w swo­jej ofer­cie pro­dukty finan­sowe swo­ich part­ne­rów, które zostały przez ser­wis na dowód odpo­wied­nio wyse­lek­cjo­no­wane pod kątem łatwo­ści ich otrzy­ma­nia dla osób, które nie posia­dają zdol­no­ści kre­dy­to­wej. Dosko­nale rozu­mieją potrzeby kon­su­men­tów i chcą jak naj­le­piej pomóc im w spo­sób finan­sowy. Oferta Na Dowód jest jed­nym z naj­lep­szych roz­wią­zań dla osób które potrze­bują gotówki jak już wyżej wspo­mnia­łam na już. Aby otrzy­mać taka pożyczkę wystar­czy oka­zać dowód oso­bi­sty, co jest potwier­dze­niem pol­skiego oby­wa­tel­stwa.

Z tej oferty mogą rów­nież sko­rzy­stać osoby, które posia­dają nega­tywną histo­rię kre­dytową. Dzięki ser­wisowi na dowód osoby potrze­bujące gotówki bez pro­blemu mogą ją otrzy­mać wystar­czy dowód oso­bi­sty. Kre­dyt gotów­kowy na dowód oso­bi­sty można prze­zna­czyć na dowolny cel. Klient otrzy­muje gotówkę bez­po­śred­nio na swój rachu­nek ban­kowy. Gotówka ta może słu­żyć mię­dzy innymi na pokry­cie nie­spła­co­nych rachun­ków czy speł­nie­nie swo­ich wyma­rzo­nych potrzeb. Ser­wis Na Dowód umoż­li­wia także raty na dowód oso­bi­sty. W obec­nych cza­sach nie­stety jest tak, że osoby które pra­gną mieć w posia­da­niu samo­chód czy miesz­ka­nie zazwy­czaj muszą zacią­gać pożyczki czy kre­dyty, ponie­waż nie są w sta­nie z wła­snych oszczęd­no­ści tego kupić. Na Dowód nie wymaga od klienta posia­da­nia sta­łej pracy. Dowód oso­bi­sty to jedyny doku­ment, któ­rego wyma­gają.

Dla­czego tak krótko, skoro na pożyczkę w banku czę­sto trzeba cze­kać nawet kilka dni?

Pożyczka na dowód nie wymaga zbęd­nych doku­men­ta­cji, jedyne co jest wyma­gane to dowód oso­bi­sty. Pożyczkę taka może otrzy­mać każdy kto speł­nia wymogi for­malne. Pożyczka na dowód nie wymaga rów­nież żad­nego majątku, przy­cho­dów czy wyciągu z konta. Nie wyma­gane są rów­nież żadne zabez­pie­cze­nia. Do tego wygodą jest rów­nież to że pożyczkę na dowód można zawrzeć przez Inter­net bez wycho­dze­nia z domu. Wnio­sek można zło­żyć zarówno tele­fo­nicz­nie dzwo­niąc na info­li­nie lub wypeł­nić wnio­sek online. Cała pro­ce­dura trwa zale­d­wie kil­ka­na­ście minut. Klient zosta­nie popro­szony o poda­nie danych z dowodu oso­bi­stego. Dane pod­le­gają wery­fi­ka­cji, którą zaj­mują się ana­li­tycy. Zło­że­nie wnio­sku odbywa się słow­nie, a umowa wysłana jest kurie­rem. W przy­padku niskiej kwoty można się w takiej sytu­acji obyć bez pod­pi­sy­wa­nia umowy fizycz­nej. Wer­sję tą zastę­puje wer­sja elek­tro­niczna i zaj­muje to zale­d­wie 15 minut. Zaraz po zwro­cie pod­pi­sa­nych doku­men­tów lub prze­sła­niu umowy elek­tro­nicz­nej klien­towi pie­nią­dze są wysłane na rachu­nek ban­kowy.

Powyż­szy opis doty­czy pożyczki poza­ban­kowe. Ina­czej jest w przy­padku tego samego pro­duktu ale gdy uda­jemy się do banku. Całe pro­ce­dury trwają nieco dłu­żej ponie­waż bank pod­lega obo­wiąz­kowi reali­za­cji pro­ce­dury, którą narzuca im KNF oraz Zwią­zek Ban­ków Pol­skich. Za sprawą tego, ocena zdol­no­ści kre­dy­to­wej musi być oparta na więk­szej licz­bie infor­ma­cji. W przy­padku gdy bank podej­mie decy­zję, że udzieli pożyczki na dowód to w prze­ci­wień­stwie do firm pożycz­ko­wych spraw­dza on dochody klienta np. dzwoni do jego szefa. Wystar­czy, że klient nie będzie posia­dał zatrud­nie­nia to cał­ko­wi­cie prze­kre­śla to jego szansę na zacią­gnię­cie pożyczki w banku. W fir­mie pożycz­kowej jest ina­czej, ponie­waż nie­ko­niecz­nie musi być to prze­szkodą do zacią­gnię­cia pożyczki. W banku roz­pa­trze­nie wnio­sku trwa nieco dłu­żej. Na pewno nie zosta­nie on roz­pa­trzony w 15 minut tak jak w przy­padku firm pożycz­ko­wych. Oczy­wi­ście klient może mieć to szczę­ście i pożyczkę może otrzy­mać szybko ale zazwy­czaj trwa to od jed­nego do dwóch dni. Jest to bar­dzo ważna przede wszyst­kim dla tych osób, które na już potrze­bują gotówki nie mogą cze­kać.

Pożyczka na dowód ? pożyczka pożyczce nie równa. Warto poznać wszyst­kie oferty i to szcze­gó­łowo oraz warto je prze­ana­li­zo­wać. Porów­nać która jest najbar­dziej korzyst­niej­sza. Ponie­waż może być tak, że mimo dłuż­szego ocze­ki­wa­nia w banku to wła­śnie bank będzie miał najbar­dziej atrak­cyjną ofertę np. zaofe­rują niż­szą pro­wi­zję. Są takie przy­padki, że np. w jed­nej fir­mie pożycz­kowej można zacią­gnąć pożyczkę na dowód w wyso­ko­ści 2000 zł i jest ona cał­ko­wi­cie dar­mowa a w innej klient musi opła­cać dodat­kowe np. 150 zł wli­czo­nych kosz­tów.

Na co Polacy prze­zna­czają pie­nią­dze z poży­czek na dowód?

Czę­sto pie­nią­dze te są wyda­wane na kon­sump­cję, ponie­waż czę­sto bra­kuje im pie­nię­dzy do pierw­szego. Czyli są to wydatki które doty­czą jedze­nia oraz opłat. Czę­sto też jest coś kupo­wane przez Pola­ków po oka­zyj­nej cenie.

Ser­wis na dowód w swo­jej ofer­cie posia­dają pro­dukty takich ope­ra­to­rów jak: AASA, InCre­dit, Fer­ra­tu­mBank.

ASSA ? należy do firmy, która ofe­ruje swoje kre­dyty kie­ru­jąc się zasadą odpo­wie­dzial­nego poży­cza­nia. Mak­sy­malna kwota kre­dytu w Assa to 3400 zł. Kre­dyt ten można prze­zna­czyć na dowolny cel oraz mak­sy­malna spłata kre­dytu wynosi do 24 mie­sięcy. Firma Assa otrzy­mała Cer­ty­fi­kat Firmy Wia­ry­god­nej Finan­sowo, wydany przez BIK Info­Mo­ni­tor SA. O kre­dyt w Assa może sta­rać się każdy kto speł­nia nastę­pu­jące warunki: posiada co naj­mniej 20 lat ale nie może mieć wię­cej niż 80 lat, nie może figu­ro­wać w reje­strze dłuż­ni­ków BIG oraz musi posia­dać stałe zamel­do­wa­nie w Pol­sce.

InCre­dit ? firma ta należy do Związku Firm Pożycz­ko­wych. Świad­czy usługi kre­dytowe. Mak­sy­malną kwotę jaką są w sta­nie zapro­po­no­wać to 5000 tysięcy zło­tych. Spłatę tego kre­dytu oczy­wi­ście można roz­ło­żyć na okres 24 mie­sięcy. Aby móc ubie­gać się o pożyczkę w InCre­dit należy mieć mini­mum 20 lat a mak­sy­mal­nie 65 lat, trzeba być rów­nież oby­wa­te­lem Pol­ski oraz zamiesz­ki­wać na jej tere­nie. InCre­dit ofe­ruje prze­dłu­że­nie spłaty kre­dytu. Wystar­czy skon­tak­to­wać się aby bli­żej poznać szcze­góły oferty.

Fer­ra­tum Bank ? jest czę­ścią Grupy Fer­ra­tum, a więc pierw­szej insty­tu­cji, która wpro­wa­dziła na rynek euro­pej­ski mikro­po­życzki mobilne oraz kre­dyty dostępne przez Inter­net. Fer­ra­tum ofe­ruje kre­dyt na 3000 zł, raty są roz­ło­żone na 12 mie­sięcy. W Fer­ra­tum jest moż­li­wość otrzy­ma­nia pomocy finan­sowej w postaci pożyczki na dłu­żej należy tylko speł­nić prze­dział wie­kowy, który jest ści­śle okre­ślony. Trzeba mieć mię­dzy 21 a 78 lat.

Ser­wis na dowód posiada w swo­jej ofer­cie rów­nież mniej­sze i szyb­sze pożyczki na dowód. Pożyczkę taką można otrzy­mać już w w kilka minut a spłata takiej pożyczki klient może się zająć dopiero po mie­siącu. Jest to ide­alne roz­wią­za­nie dla tych osób, które spo­tkało jakieś wyda­rze­nie losowe w dodatku nie­prze­wi­dziane. Pożyczka na dowód jest rów­nież ide­al­nym roz­wią­za­niem gdy nie ma czasu na kom­ple­to­wa­nie doku­men­tów, ponie­waż jedyne co jest tutaj potrzebne jak sama nazwa pożyczki wska­zuje tylko i wyłącz­nie dowód oso­bi­sty. Szybka pożyczkę klient może prze­zna­czyć na dowolny ce, czy to na waka­cje, czy czy to na pre­zent czy to na nie spła­cone rachunki lub po pro­stu dzięki takiej pożyczce klient może popra­wić swoją sytu­ację finan­sową.

Oferta poży­czek na dowód to pro­dukty takich firm jak: Ekspres Kasa, NetCre­dit, SMS365, Towa­rzy­stwo Poży­czek Wza­jem­nych, Vivus.

Ekspres Kasa ? zapew­niają moż­li­wość wzię­cia pożyczki w opar­ciu o wnio­sek na dowód oso­bi­sty. Pierw­szą pożyczkę można otrzy­mać mak­sy­mal­nie do kwoty 1500 zł i jest to pożyczka dar­mowa, a spła­cać pożyczkę na dowód można nawet przez 60 dni. Po za tym wszystko można zała­twić przez tele­fon.

NetCre­dit ? klient ma tutaj moż­li­wość poży­cze­nia gotówki nawet do 5000 zł. Pożyczkę należy spła­cić w prze­ciągu 30 dni. Pierw­sza pożyczka jaką można tutaj zacią­gnąć wynosi 1500 zł i jest dar­mowa. Nato­miast koszt każ­dej kolej­nej pożyczki można spraw­dzić na stro­nie inter­ne­to­wej. By móc się sta­rać o pożyczkę w NetCre­dit klient musi speł­niać nastę­pu­jące warunki to zna­czy: musi na stałe zamiesz­ki­wać na tere­nie Pol­ski oraz musi być w wieku mię­dzy 20 a 70 lat. Oprócz tego są jesz­cze trzy wyma­ga­nia należą do nich: posia­da­nie wła­snego rachunku ban­ko­wego, tele­fonu komór­ko­wego oraz uzy­ski­wa­nie sta­łych docho­dów finan­so­wych.

SMS365 ? należą do naj­szyb­szych poży­czek na dowód. Mak­sy­malna kwota pierw­szej pożyczki to 600 zł. Każda kolejna pożyczka może być wyż­sza. SMS365 należy do firm, która wyróż­nia się zaufa­niem, ponie­waż posia­dają mię­dzy innymi Cer­ty­fi­kat Kra­jo­wego Reje­stru Dłu­gów Biuro Infor­ma­cji Gospo­dar­czej S A.

Towa­rzy­stwo Poży­czek Wza­jem­nych ? klient może tutaj w dość łatwy spo­sób otrzy­mać pożyczkę. TPW ofe­ruje pożyczki w kwo­cie od 100 zł do 20000 zł. Zaj­muje się rów­nież pośred­nic­twem w pożycz­kach spo­łecz­no­ścio­wych na dowolny cel. Aby klient mógł sko­rzy­stać z ich wspar­cia finan­so­wego jedy­nie musi wypeł­nić wnio­sek o pożyczke na dowód.

Vivus ? znany jest jako dostawca poży­czek na dowód przez Inter­net. Nie wyma­gają oni zbęd­nych for­mal­no­ści. Jedyne czego wyma­gają to dowodu oso­bi­stego. Mak­sy­malna kwota pierw­szej pożyczki to 1600 zł do tego klient otrzy­muje ją za darmo bez dodat­ko­wych opłat. Vivus zapew­nia gwa­ran­cje pro­fe­sjo­nal­nej obsługi klienta.

Ser­wis na dowód umoż­li­wia rów­nież wzię­cie pożyczki pod zastaw i to na atrak­cyj­nych warun­kach. W tym przy­padku rów­nież jedy­nie wyma­gany jest dowód oso­bi­sty nic wię­cej. Pożyczka taka ofe­ruje kwotę nawet do 15 tysięcy zło­tych. Klient może zasta­wić różne przedmioty mię­dzy innymi samo­chód, kom­pu­ter, tele­wi­zor, sprzęt budow­lany, biżu­te­rię, sprzęt RTV i AGD i inne. Pożyczka ta jest rewe­la­cyj­nym roz­wią­za­niem dla osób któ­rym zależy na cza­sie i nie lubią przy­go­to­wy­wać zbęd­nych for­mal­no­ści. Każdy kto jest zain­te­re­so­wany pożyczką pod zastaw w przy­padku jakich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści czy pytań może skon­tak­to­wać się z tele-doradcą.

Raty na dowód umoż­li­wiają sfinan­sowanie zakupu sprzętu RTV/AGD czy mebli. Raty są niskie i wygod­nie roz­ło­żone do spłaty. Spłata takich rat nie powinna być dla nikogo uciąż­liwa. Każdy kto chciałby zapo­znać się ze szcze­gó­łami oferty wystar­czy skon­tak­to­wać się z kon­sul­tan­tem który udzieli wszyst­kich infor­ma­cji na temat: pożyczki na dowód, kre­dyt na dowód, raty na dowód. Można rów­nież wypeł­nić wnio­sek na dowód na stro­nie inter­ne­to­wej.

Rów­nież nie­które banki udzie­lają poży­czek na dowód mię­dzy innymi Mil­le­nium Bank, Euro Bank, Deut­sche Bank oraz BZ WBK.

Mil­le­nium Bank ofe­ruje pomoc finan­sową, którą można otrzy­mać nawet w ciągu jed­nego dnia. Mil­le­nium Bank ofe­ruje pożyczkę gotów­kową w kwo­cie od 1000 zł do 150000 zł. Spłata tej pożyczki może być roz­ło­żona nawet do 84 mie­sięcy. Mil­le­nium Bank gwa­ran­tuje naj­niż­sze opro­cen­to­wa­nie na cały okres obo­wią­zy­wa­nia umowy.

Euro Bank ? odpo­wied­ni­kiem pożyczki na dowód w Euro Bank jest wypo­życzka. Ofe­rują pomoc finan­sową w kwo­cie od 5000 zł do 150000 zł. Obli­cze­nie opłaty rocz­nej w zamian za wypo­ży­cze­nie pie­nię­dzy jest bar­dzo pro­ste ? jest to 10% od kwoty. Kre­dy­to­wa­nie trwa od roku do 5 lat. Euro Bank gwa­ran­tuje wypłatę pożyczki w ciągu jed­nego dnia. W przy­padku nie dotrzy­ma­nia słowa klient otrzy­muje kwotę w wyso­ko­ści 500 zł jest to rekom­pen­sata.

Deut­sche Bank ? Mak­sy­malna kwota do wzię­cia wynosi 20000 zł. Spłata jest roz­ło­żona na bar­dzo długi okres bo aż na 96 mie­sięcy. Nie ma tutaj zbęd­nych for­mal­no­ści a decy­zja kre­dytowa jest podej­mo­wana bły­ska­wicz­nie. Decy­zję na temat przy­zna­nia pożyczki można otrzy­mać nawet w 10 minut. Pie­nią­dze są prze­le­wane bez­po­śred­nio na rachu­nek ban­kowy klienta. Nie trzeba na nie długo cze­kać, ponie­waż klient może je otrzy­mać nawet w ciągu jed­nego dnia.

BZ WBK ? ofe­ruje kre­dyt w wyso­ko­ści 20-krot­no­ści pen­sji klienta netto, nawet do 150000 zł. Decy­zja tutaj rów­nież jest podej­mo­wana bły­ska­wicz­nie bo w zale­d­wie 10 minut. Wnio­sek o pożyczkę w BZ WBK można zło­żyć w każ­dej pla­cówce, rów­nież można zała­twić to tele­fo­nicz­nie lub za pośred­nic­twem drogi elek­tro­nicz­nej. BZ WBK nie wymaga zaświad­czeń dla sta­łych klien­tów. Kre­dyt można spła­cać w prze­ciągu 72 mie­sięcy a pie­nią­dze można prze­zna­czyć na dowolny cel.

Współ­praca dla agen­tów i pośred­ni­ków finan­so­wych.

Współ­praca dla agen­tów.

Współ­praca z Kre­dy­tum.pl jest to dosko­nały spo­sób na roz­wój oraz reali­za­cję. Praca agenta kre­dy­to­wego za pośred­nic­twem spółki Kre­dy­tum.pl umoż­li­wia start w życiu, otrzy­ma­nie lep­szego zawodu, a także osoba otrzy­muje wspar­cie, które opiera się na dostę­pie do plat­formy inter­ne­to­wej. Plat­forma inter­ne­towa jest to takie narzę­dzie, które umoż­li­wia agen­towi dostęp do wszyst­kich danych o swo­ich, trans­ak­cjach, udzie­lo­nych kre­dytach, a także swo­ich klien­tach. Dzięki tej plat­for­mie agenci mają moż­li­wość ini­cja­cji całego pro­cesu kre­dytowania czyli za jej pośred­nic­twem dobie­rane są odpo­wied­nie pro­dukty do moż­li­wo­ści finan­so­wych klien­tów, a następ­nie są one wysłane do part­ne­rów, któ­rzy dostar­czają usługi takie jak: kre­dyt na dowód, pożyczki na dowód, leasing czy ubez­pie­cze­nia.

Praca agenta kre­dy­to­wego to polega głów­nie na pozy­ski­wa­niu nowych klien­tów a gdy już uda się tych klien­tów zdo­być kolejną czyn­no­ścią która należy do agenta to ofe­ro­wa­nie im naj­lep­szych roz­wią­zań, które zapew­niane są spółce przez jej part­ne­rów. W obec­nej chwili z Kre­dy­tum.pl współpra­cuje 11 ban­ków oraz 15 firm pożycz­ko­wych. Wszel­kie pro­dukty udo­stęp­niane są przez agenta kre­dy­to­wego, który następ­nie dopa­so­wuje je do indy­wi­du­al­nych potrzeb klienta.

Praca agenta kre­dy­to­wego umoż­li­wia odnie­sie­nie ogrom­nego suk­cesu. Wystar­czy, że osoba ta wykaże się ogrom­nym zaan­ga­żo­wa­niem w wyko­ny­wa­niu swo­jej pracy osoba na tym sta­no­wi­sku musi być rów­nież otwarta na nowe kon­takty i lubić bez­po­śred­nio spo­ty­kać się z ludźmi i roz­ma­wiać z nimi. Jed­nym z obo­wiąz­ków, które należy do agenta kre­dy­to­wego jest to, że musi on dotrzeć z pro­duk­tami finan­sowymi do jak naj­więk­szej ilo­ści osób. Warto roz­po­cząć poszu­ki­wa­nie poten­cjal­nych klien­tów pośród swo­ich zna­jo­mych oraz kon­tak­tów. Pracę tą można trak­to­wać jako pracę dodat­kową, która umoż­liwi dodat­kowe źró­dło finan­sowe, nie trzeba rezy­gno­wać ze swo­jej dotych­cza­so­wej pracy. Wręcz prze­ciw­nie, prze­cież w obec­nej pracy agent ma wiele kon­tak­tów, któ­rym może ofe­ro­wać pro­dukty finan­sowe więc tylko może na tym sko­rzy­stać.

Kre­dy­tum.pl zapew­nia odpo­wied­nie prze­szko­le­nia i to bez­płat­nie. Dla­tego też z tej pracy może sko­rzy­stać każdy, ponie­waż nie wyma­gają żad­nych kwa­li­fi­ka­cji ani wykształ­ce­nia kie­run­ko­wego. Oprócz bez­płatnego szko­le­nie agent dostaje rów­nież narzę­dzia do pracy o któ­rych wcze­śniej wspo­mnia­łam a także bez­płatne pla­katy i ulotki. Kre­dy­tum.pl nie narzuca żad­nego planu sprze­da­żo­wego dla­tego też nie ma tutaj żad­nej rywa­li­za­cji oraz pre­sji sprze­da­żo­wej. Tak naprawdę to agent ustala swój czas pracy oraz pro­wi­zję jaką będzie otrzy­my­wał. Każda pro­wi­zja jest ze sprze­daży. Na pewno dosko­nale sobie każdy zdaje sprawę z tego, że im bar­dziej agent zaan­ga­żuje się w swoją pracę to ma moż­li­wość więk­szych zarob­ków. Agent rów­nież w każ­dej sytu­acji może liczyć na pomoc doświad­czo­nych dorad­ców. W razie jakich­kol­wiek pro­ble­mów może się do niego zgło­sić. Zaw­sze otrzyma od niego pomoc. Agent oprócz wspar­cia od doświad­czo­nych dorad­ców może rów­nież liczyć na pomoc tech­niczną a także na pro­mo­cyjną.

Także jak widać praca agenta kre­dy­to­wego może przy­nieść wiele pozy­tyw­nych roz­wią­zań. Jest to praca nawet dla osób, które są cał­ko­wi­cie bez­ro­botne, dla osób które szu­kają pracy na pełen etat. Dla osób, które nie chciały by rezy­gno­wać ze swo­jej dotych­cza­so­wej pracy ale poszu­kują dodat­kowego źró­dła finan­so­wego.

Spółka Kre­dy­tum.pl umoż­li­wia pod­ję­cie współ­pracy każ­demu. Dla Kre­dy­tum.pl nie liczy się czy ktoś ma wykształ­ce­nie finan­sowe czy też nie, czy posiada jakie­kol­wiek doświad­cze­nie w tym zakre­sie czy też nie. Dla nich naj­waż­niej­sze jest to, żeby osoba na tym sta­no­wi­sku dotarła do jak naj­więk­szej liczby klien­tów. Każdy agent pra­cuje na swój wła­sny rachu­nek to zna­czy, że jego pen­sja zależy tylko od jego indy­wi­du­al­nych umie­jęt­no­ści dotar­cia do swo­ich klien­tów.

Kre­dy­tum.pl zapra­sza wszyst­kie zain­te­re­so­wane osoby na sta­no­wi­sko agenta kre­dy­to­wego.

Współ­praca dla pośred­ni­ków finan­so­wych.

Spólka Kre­dy­tum.pl jest lide­rem na rynku pośred­nic­twa kre­dy­to­wego w Pol­sce. Jak już wyżej wspo­mnia­łam współ­pra­cują z 11 fir­mami pożycz­ko­wymi i 11 ban­kami. Mię­dzy innymi współ­pra­cują z fir­mami pożycz­ko­wymi takimi jak: . Vivus, Zaplo, Ekspres Kasa, czy SMS365. Firmy te należą do naj­więk­szych firm pożycz­ko­wych w Pol­sce ofe­ru­jąc pożyczki zarówno sta­cjo­nar­nie jak też przez Inter­net. Kre­dy­tum.pl umoż­li­wia ich dys­try­bu­cje za pomocą swo­ich kana­łów dys­try­bu­cyj­nych do któ­rych zali­czany:

? Call Cen­ter

? Agenci Mobilni

? Strony Inter­netowe.

Call Cen­ter- jest to dział który składa się z odpo­wied­nio prze­szko­lo­nych i wykwa­li­fi­ko­wa­nych tele-dorad­ców. Posia­dają oni rów­nież długi staż pracy. Codzien­nie kon­tak­tują się z set­kami osób w celu ofe­ro­wa­nia im usług oraz pro­duk­tów.

Agenci mobilni ? do ich obo­wiąz­ków należy aby w każde miej­sce i w każdy zaką­tek dotrzeć d klienta w celu bez­po­śred­niego ofe­ro­wa­nia usług i pro­duk­tów.

Strony Inter­netowe- posia­dają już 2000 domen. Strony te służą przede wszyst­kim aby wszyst­kie usługi i pro­dukty dotarły do inter­nau­tów. Cały czas nad ulep­sza­niem stron inter­ne­to­wych pra­cują infor­ma­tycy.

Za pomocą tych kana­łów Kre­dy­tum.pl umoż­li­wia dotar­cie do tysięcy osób. Kanały, które wyżej wymie­ni­łam należą do sku­tecz­nych narzę­dzi sprze­da­żo­wych. Bez tych narzę­dzi pra­cow­nicy nie byli by w sta­nie osią­gnąć tak rewe­la­cyj­nych wyni­ków sprze­daży jakie do tej pory zdo­byli co ich rów­nież wyróż­nia na rynku. Pra­cow­nicy Kre­dy­tum.pl osią­gają lep­sze wyniki niż pra­cow­nicy poszcze­gól­nych firm. Dzięki temu wyróż­niają się pro­fe­sjo­na­li­zmem i sku­tecz­no­ścią. Każdy klient jest obsłu­gi­wany na jak naj­wyż­szym pozio­mie.

Kre­dy­tum.pl jest otwarty na wszelką współ­pracę i nie tylko z fir­mami finan­sowymi ale rów­nież z innymi. Wyróż­nia ich rów­nież to, że dosko­nale wie­dzą jak sprze­da­wać kre­dyty, pożyczki. Potra­fią rów­nież użyć swo­ich kana­łów w ten spo­sób aby wszel­kie usługi i pro­dukty zostały jak naj­le­piej roz­po­wszech­nione. Mogą rów­nież wyko­rzy­stać swoje moż­li­wo­ści aby zwięk­szyć zasięg każ­dej firmy. Zain­te­re­so­wani są współ­pracą z takimi bran­żami jak: branża tele­ko­mu­ni­ka­cyjna, ener­ge­tyczna, rekla­mowa, moto­ry­za­cyjna, ubez­pie­cze­niowa i oczy­wi­ście inne. Posia­dają rów­nież odpo­wied­nie zaple­cze, dzięki któ­remu są w sta­nie w spo­sób efek­tywny roz­po­wszech­niać oraz pro­mo­wać usługi i pro­dukty part­ne­rów tych branż które wyżej wymie­ni­łam. Kre­dy­tum.pl jest rów­nież gotowe do two­rze­nia nowych kana­łów dys­try­bu­cji oraz narzę­dzi w celu jak najlep­szego wywią­zy­wa­nia się z warun­ków part­ner­stwa. Każdy kto dołą­czy do współ­pracy z Kre­du­tum.pl ma moż­li­wość na zwięk­sze­nie obro­tów swo­jego przed­się­bior­stwa.

Kre­dy­tum.pl zapra­sza zain­te­re­so­wane branże, przed­się­bior­stwa do współ­pracy oraz kon­taktu. Kon­tak­to­wać się można za pośred­nic­twem for­mu­la­rza inter­ne­to­wego, który jest dostępny na stro­nie inter­ne­to­wej. Należy go wypeł­nić oraz opi­sać swoje ocze­ki­wa­nia w sto­sunku do spółki Kre­dy­tum.pl Dokładne wypeł­nie­nie for­mu­la­rza uła­twi pra­cow­ni­kom Kre­dy­tum.pl prze­ana­li­zo­wa­nie oferty współ­pracy oraz dal­sze roz­mowy w celu zawar­cia part­ner­stwa. Kre­dy­tum.pl zapra­sza rów­nież do roz­mów firmy pro­wa­dzące sprze­daż han­dlową oraz deta­liczną. Żadne zgło­sze­nie nie zosta­nie zlek­ce­wa­żone. Odpo­wia­dają zawsze na wszyst­kie zgło­sze­nia.

Kon­takt:

Kre­dy­tum.pl Spółka Akcyjna

Ul. Kosza­liń­ska 31/1

78-100 Koło­brzeg

tel: 814 400 001

e-mail: agen­t   (małpaa) kre­dy­tum. pl

0 0 votes
OBSŁUGA KLIENTA
0 0 votes
SZYBKOŚĆ UDZIELANIA
0 0 votes
KOSZTY
0 0 votes
ŁATWE WNIOSKOWANIE
0 0 votes
PRZYZNAWALNOŚĆ
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments