Elementy umowy kredytu bankowego

Uzgodnione z bankiem warunki na jakich zostaje udzielony kredy bankowy zostają zawarte w umowie. Zapisy tam zawarte są obowiązujące dla obu stron, ale muszą być też zgodne z obowiązującym prawem. Jeżeli zapisy umowy mają zapisy niezgodne z prawem, wtedy poszkodowana strona może na drodze sądowej domagać się zmiany niekorzystnych zapisów. Umowy kredytu bankowego mogą mieć […]

Continue Reading